มีเดียไลบารี่: แบบฝึกผ่านเว็บเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น
Title:      แบบฝึกผ่านเว็บเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น
BookID:      econt001
Authors:      มณฑวรรณ แสงนนท์
ISBN-10(13):      eCont001
Publisher:      สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Publication date:      20/10/2555
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      3.5 
Picture:      cover
Description:     

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาญี่่ปุ่นระด้บพื้นฐาน

เป็นแบบฝึกด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เบื้องต้น
เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ ม.4 - ม.6 หรือผู้สนใจทั่วไป

   
Search: