มีเดียไลบารี่: การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.)
Title:      การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.)
BookID:      sld55-003
Authors:      พระศรีคัมภีรญาณ
ISBN-10(13):      sld55-003
Publisher:      เกษม แสงนนท์
Publication date:      22/10/55
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      3.5 
Picture:      cover
eMedia:      Download eMedia
Description:     

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บรรยายแก่บุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

   
Search: