มีเดียไลบารี่: แบบทดสอบ 2.2 ฟังเสียงคำอธิบายเส้นทางแล้วคลิกให้ตรงกับสถานที่ในแผนที่
Title:      แบบทดสอบ 2.2 ฟังเสียงคำอธิบายเส้นทางแล้วคลิกให้ตรงกับสถานที่ในแผนที่
BookID:      eTest004
Authors:      มณฑวรรณ แสงนนท์
ISBN-10(13):      eTest004
Publisher:      สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Publication date:      10/12/55
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

ฟังเสียงคำอธิบายเส้นทางแล้วคลิกให้ตรงกับสถานที่ 5 แห่งในแผนที่

ทำแบบทดสอบ

   
Search: