มีเดียไลบารี่: แบบทดสอบ 3.3 ให้ฟังเสียงแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องคลิกไปวางให้ตรงกับภาพ
Title:      แบบทดสอบ 3.3 ให้ฟังเสียงแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องคลิกไปวางให้ตรงกับภาพ
BookID:      eTest007
Authors:      มณฑวรรณ แสงนนท์
ISBN-10(13):      eTest007
Publisher:      สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Publication date:      10/12/55
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

ให้ฟังเสียง แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องคลิกไปวางให้ตรงกับภาพ

ทำแบบทดสอบ

   
Search: