มีเดียไลบารี่: แบบทดสอบ 4.1 ให้ฟังคำถามแล้วคลิกเลือกตอบข้อที่ถูกต้อง
Title:      แบบทดสอบ 4.1 ให้ฟังคำถามแล้วคลิกเลือกตอบข้อที่ถูกต้อง
BookID:      eTest008
Authors:      มณฑวรรณ แสงนนท์
ISBN-10(13):      eTest008
Publisher:      สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Publication date:      10/12/55
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

ให้ฟังคำถามแล้วคลิกเลือกตอบข้อที่ถูกต้อง

โดยดูจากตารางเปรียบเทียบราคาสินค้าในแบบฝึก

ทำแบบทดสอบ

   
Search: