มีเดียไลบารี่: แบบทดสอบ 4.2 ให้ดูภาพและข้อมูลแล้วเลือกคำตอบว่าถูก(True) หรือผิด(False)
Title:      แบบทดสอบ 4.2 ให้ดูภาพและข้อมูลแล้วเลือกคำตอบว่าถูก(True) หรือผิด(False)
BookID:      eTest009
Authors:      มณฑวรรณ แสงนนท์
ISBN-10(13):      eTest009
Publisher:      สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Publication date:      10/12/55
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     
ให้ดูภาพและข้อมูลจากนั้นอ่านประโยคคลิกเลือกคำตอบว่าถูก(True) หรือผิด(False)
   
Search: