มีเดียไลบารี่: แบบทดสอบ 6.1 เลือกคำกริยา あげます、くれます、もらいますเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง
Title:      แบบทดสอบ 6.1 เลือกคำกริยา あげます、くれます、もらいますเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง
BookID:      eTest012
Authors:      มณฑวรรณ แสงนนท์
ISBN-10(13):      eTest012
Publisher:      สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Publication date:      10/12/55
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

เลือกคำกริยา あげます、くれます、もらいますเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง

ทำแบบทดสอบ

   
Search: