มีเดียไลบารี่: แบบทดสอบ 6.2 ให้ดูภาพแล้วอ่านประโยคที่กำหนดให้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
Title:      แบบทดสอบ 6.2 ให้ดูภาพแล้วอ่านประโยคที่กำหนดให้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
BookID:      eTest013
Authors:      มณฑวรรณ แสงนนท์
ISBN-10(13):      eTest013
Publisher:      สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Publication date:      10/12/55
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

ให้ดูภาพแล้วอ่านประโยคที่กำหนดให้ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

ทำแบบทดสอบ

   
Search: