มีเดียไลบารี่: สมาธิ : ฐานสู่สุขภาพจิตและปัญญาหยั่งรู้ (พระพรหมคุณาภรณ์)
Title:      สมาธิ : ฐานสู่สุขภาพจิตและปัญญาหยั่งรู้ (พระพรหมคุณาภรณ์)
BookID:      eBook201255
Authors:      พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ISBN-10(13):      974-7033-53-4, 974-4
Publisher:      เกษม แสงนนท์ (ต้นฉบับจากสำนักพิมพ์ศยาม)
Publication date:      20/12/55
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      3 
Picture:      cover
Description:     

ลักษณะเด่นที่สุดของจิตที่เป็นสมาธิ ซึ่งสัมพันธ์กับความมุ่งหมายของสมาธิด้วย ก็คือ ความควรแก่งาน หรือความเหมาะสมแก่การใช้งาน และงานที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาก็คืองานทางปัญญา อันได้แก่การใช้จิตที่พร้อมดีเช่นนั้นเป็นสนามปฏิบัติการของปัญญา ในการพิจารณาสภาวธรรมให้เกิดความรู้แจ้งตามเป็นจริง และโดยนัยนี้ จึงควรย้ำเพิ่มไว้อีกด้วยว่า สมาธิที่ถูกต้องไม่ใช่อาการที่จิตหมดความรู้สึก ปล่อยตัวตนเข้ารวมหายไปในอะไรๆ แต่เป็นภาวะที่ใจสว่างโล่งโปร่ง หลุดออกจากสิ่งบดบังบีบคั้นกั้นขวาง เป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ตื่นอยู่ เบิกบานพร้อมที่จะใช้ปัญญา...

เปิดอ่าน

ดาวน์โหลด

   
Search: