มีเดียไลบารี่: ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม
Title:      ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม
BookID:      book241255
Authors:      พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ISBN-10(13):      book241255
Publisher:      เกษม แสงนนท์
Publication date:      24/12/55
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      3.5 
Picture:      cover
eMedia:      Download eMedia
Description:     

...วินัยชาวพุทธเป็นเกณฑ์อย่างต่ำ สำหรับการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ ส่วนธรรมนูญชีวิตเป็นประมวลหลักธรรมทั่วไป เพื่อการดำเนินชีวิตทีดีงาม ซึ่งอาจเป็นส่วนขยายของวินัยชาวพุทธ ผู้ปฏิบัติอาจใช้วินัยชาวพุทธ เป็นเกณฑ์ตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับการดำเนินชีวิตของตน แล้วก้าวสู่คุณสมบัติและข้อปฏิบัติในธรรมนูญชีวิต เพื่อดำเนินชีวิตให้ดีงาม มีความสำเร็จ และเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น จนถึงความสมบูรณ์...

 

ที่มา http://www.watnyanaves.net/th/book_detail/211

   
Search: