มีเดียไลบารี่: พุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ ปยุตฺโต)
Title:      พุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ ปยุตฺโต)
BookID:      buddhavitee001
Authors:      พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ ปยุตฺโต)
ISBN-10(13):      buddhavitee001
Publisher:      อ.เกษม แสงนนท์
Publication date:      09/08/2556
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

เปิดอ่าน

 

คำโปรย

...“อานนท์ การแสดงธรรมให้คนอื่นฟัง มิใช่สิ่งที่กระทำได้ง่าย ผู้แสดงธรรมแก่คนอื่น พึงตั้งธรรม ๕ อย่างไว้ในใจ คือ

 

๑. เราจักกล่าวชี้แจงไปตามลำดับ

๒. เราจักกล่าวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ

๓. เราจักแสดงด้วยอาศัยเมตตา

๔. เราจักไม่แสดงด้วยเห็นแก่อามิส

๕. เราจักแสดงไปโดยไม่กระทบตนและผู้อื่น"...

ที่มา: http://www.watnyanaves.net/th/book_detail/313

 

   
Search: