มีเดียไลบารี่: วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
Title:      วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
BookID:      17082556
Authors:      พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ศาสตราจารย์ ดร. ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ISBN-10(13):      17082556
Publisher:      นพดล เพ็ญประชุม
Publication date:      18/08/2556
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
eMedia:      Download eMedia
Description:     

เปิดอ่าน

"วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่" โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ศาสตราจารย์ ดร. ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นหนังสือที่ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่โดยเน้นการตอบคำถาม และความสอดรับของทั้งสองศาสตร์  เป็นหนังสือที่พิมพ์แจกเผยแพร่ ( 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ ในที่นี้ขอลงเพียงแค่ภาษาไทย) ในการจัดงานวิสาขบูชาโลกปี 2553 ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

   
Search: